LSS Lagen

Det kan vara krångligt att förstå vad LSS innebär. Den här sidan är framtagen för att på ett enkelt sätt förklara allt som har med LSS att göra: hur den tillkom, varför den tillkom och hur den tillämpas. Vi har inriktat oss lite extra på LSS för personer som har personlig assistans.

Vad är lagen LSS – “Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrande”?

LSS tillkom 1994 eftersom personer med funktionsnedsättningar hade sämre liv än andra och inte kunde bestämma över sina egna liv och det stöd de var i behov av. De lagar som fanns då räckte inte (Omsorgslagen). Men sen kom alltså LSS som är en lag som ger särskilda rättigheter till en del av de som har funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara rätt till bostad med service, rätt till daglig verksamhet och rätt till personlig assistans. Kort och gott så ska LSS säkerställa att personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ska få goda levnadsvillkor i sin vardag.

LSS ger de personer som behöver personlig assistans möjlighet att påverka vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva sitt liv som alla andra. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. Vi sammanfattar:

 • LSS tillkom 1994
 • LSS syftar till att förbättra/underlätta vardagen för vissa personer med funktionsnedsättning
 • LSS ger rättigheter, t.ex. rätt till bostad service, daglig verksamhet och personlig assistans

Vad är LASS – lagen om assistansersättning?

LASS – “Lagen om rätt till personlig assistent” kom 1994, samtidigt som lagen LSS. LASS är lagen som handlar om assistansersättning och ger rätt till personlig assistent för dem som behöver mycket stöd och som omfattas av LSS. En personlig assistent hjälper en person i vardagslivet med t. ex. att äta, klä på sig eller prata med andra.

Enligt LSS är det kommunerna som har huvudansvaret för assistansinsatser till personer med funktionsnedsättningar. Detta gäller dock bara upp t.o.m. 20 timmar för grundläggande behov per vecka. Det är först när en person är i behov av fler assistanstimmar som LASS träder i kraft. LASS-timmarna betalas då istället av Försäkringskassan vi sammanfattar:

 • LASS tillkomer 1994, samtidigt som LSS
 • LASS är lagen som ger rätt till personlig assistent för personer som omfattas av LSS
 • LASS handlar alltså om rätt till assistansersättning
 • LASS träder i kraft när en person har mer än 20 timmar assistans för grundläggande behovv per vecka.
 • LASS-timmarna betalas av Försäkringskassan.

Vilka omfattas av lagen LSS?

LSS ger rättigheter med olika slags stöd till dessa personer:

 1. Personer med utvecklingsstörning och olika former av autism.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Läs författningen i sin helhet på Riksdagens hemsida.